printer

توزین نوار نقاله

دقت حدود %1 -+ درصد
نمایش دبی یا تن بر ساعت
Encoder یا سرعت سنج نوار
جمع زدن وزن کل یک شیف کاری
لودسل مدل S ( کششی ، فشاری ) 4 عدد
نمایش سرعت نوار بر حسب متر بر دقیقه (m/min)
جمع زدن وزن کل عبوری از روی نوار ( با Password صفر میشود )
در حالت فیدر میزان خروجی نوار ( دبی یا تن بر ساعت ) قابل کنترل میباشد
خروجی mA 4-20 جهت کنترل دور موتور در حالت فیدر ( توسط اینورتر سه فاز)